Portfolio

Panduan Penyediaan RPH BM

Panduan Penyediaan RPH BM

Oleh Muhaimi Suhaili

 

PANDUAN PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU

Persediaan mengajar mengandungi:

1. Butiran am
- Mata pelajaran
- Tingkatan
- Bil Murid
- Tarikh/Hari
- Masa
- Tema
- Tajuk

2. Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

3. Objektif pembelajaran / Kriteria Kejayaan
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: (rujuk standard kandungan & pembelajaran yang hendak dicapai):
i.
ii.

[PENULISAN OBJEKTIF / KRITERIA KEJAYAAN]

Secara eksplisit – dalam bentuk perlakuan yang boleh dilihat di samping syarat dan pencapaian minimum yang boleh dicapai dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

Perlu mengambil kira – tajuk pelajaran, hasil pembelajaran, dan huraian hasil pembelajaran / Standard Kandungan & Standard Pembelajaran bagi sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

[OBJEKTIF EKSPLISIT DITEKANKAN SEPERTI BERIKUT:]

S Specific Khusus
M Measurable Boleh diukur
A Attainable Boleh dicapai
R Reasonable Bersesuaian / logik
T Timely Dalam tempoh / Jangka masa

 

4. Sistem Bahasa
a. Tatabahasa
i. Morfologi
ii. Sintaksis
b. Kosa kata (umum dan istilah)
c. Sistem Ejaan
d. Sebutan dan intonasi
e. Peribahasa
f. Tanda baca

5. Pengisian Kurikulum / Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
a. Ilmu
b. Nilai murni
c. Kemahiran berfikir
c. Bahasa
d. Kelestarian alam sekitar
e. Sains dan teknologi
f. Patriotisme
g. kreativiti & Inovasi
h. Keusahawanan
i. TMK
j. Kelestarian global
k. Pendidikan kewangan

6. Kepelbagaian kaedah dan teknik (Strategi Pengajaran dan Pembelajaran)
a. Konsep 5P
b. Penyelesaian masalah
c. Pembelajaran berasaskan projek
d. Pembelajaran koperatif
e. Pembelajaran kecerdasan pelbagai
f. Pembelajaran kontekstual
g. Pembelajaran kontruktivisme
h. Kemahiran Belajar Cara Belajar
i. Kajian masa depan
j. Pembelajaran akses kendiri
k. Pembelajaran luar bilik darjah
l. Pembelajaran masteri
m. Pembelajaran modular
n. Pembelajaran berpusatkan murid
o. Pembelajaran berasaskan inkuiri
p. Pendekatan didik hibur
q. Kepelbagaian sumber dan bahan
r. Pendekatan tematik

7. Bahan Bantu Mengajar /Media

8. Pengetahuan Sedia Ada Murid

9. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran / Perincian Aktiviti

(Langkah/Masa, Isi pelajaran, Aktiviti pengajaran dan pembelajaran, & Catatan) 

Langkah/Masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan
Set Induksi      
Langkah 1      
Langkah 2      
Langkah 3      
Langkah 4      
Penutup      

 

10. Refleksi

 

Date

11 Julai 2020

Tags

PEDAGOGI